Danışmanlık Hizmetleri

 
Süreç Danışmanlığı
 
APEKS, kurumunuzun genel iş süreçlerini, iş akışlarını ve kritik süreçlerini analiz ederek, müşteri ve piyasa konumunuza uygun rekabet koşullarını da göz önünde bulundurarak, her aşamadaki iyileştirme gereksinimlerini ve çözümlerini sizlere sunmaktadır. Ayrıca süreç danışmanlığı sonucunda ortaya çıkan veriler ile birlikte kurumsal yazılımlara geçişin yol haritası çıkarılmakta, mevcut kurumsal yazılımlarda da yapılacak iyileştirme çalışmalarının belirlenmesi sağlanmaktadır.
 
Tanım ve Genel Bakış 
 
Süreç, müşteriler (iç ya da dış müşteri) için katma değer sağlayan çıktıları şekillendiren, tanımlanabilir, tekrarlanabilir ve ölçülebilir fonksiyonların tamamı olarak özetlenebilir. 
 
Süreç Yönetim Sistemi ise artı değer yaratan tüm faaliyetlerin etkin ve verimli yönetimini sağlamak, stratejiler üzerinde etkili ve Kritik Başarı Faktörleri ile doğrudan ilişkili kilit süreçleri belirlemek, süreçlerin sistematik yönetilmesi, gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak üzere kararlı ve esnek bir sistem oluşturulmasıdır.
 
Süreç Yönetimi stratejik bir karardır. Bu amaçla, planlaması, yönetimi ve gözden geçirilmesi kuruluşun vizyon, misyon, strateji ve hedeflerini kapsar.
 
Kritik Süreçler 
 
Strateji ve Kritik Başarı Faktörleri üzerinde etkisi büyük, müşteri memnuniyetini artıran ve iyileştirme gereği bulunan süreçlerdir. Kritik süreç göstergeleri (parametreleri) kurumsal ve bireysel hedef olarak izlenmelidir. 
 
Gözden Geçirme ve Sürekli İyileştirme 
 
Süreçlerin izlenmesi ve ölçümlenmesinden elde edilen sonuçlar, süreçlerin iyileştirilmesinde kullanılmalıdır. Sürecin esnekliği, iç ve dış etkileşimlere karşı sürekli gelişmesi ile doğru orantılıdır. 
 
Yaklaşımımız
 
Apeks Süreç Danışmanlık Hizmetinin Aşamaları
 
- Şirketinizin mevcut durum analizi ve ihtiyaçları belirlenerek dökümante edilir. 
- Apeks çözüm metodolojisiyle ve beklentilerinizle orantılı olarak, bilgi teknolojilerinin şirketinizde ne şekilde kullanılacağıyla ile ilgili stratejileriniz belirlenir. 
- Kurumsal sistem ve iş çözümlerinin şirketiniz açısından doğurabileceği fırsatlar Apeks Tecrübesiyle ortaya çıkarılır ve kurulum sonrasında elde edilen kazanımlar netleştirilir. 
- Doğabilecek fırsatlar doğrultusunda, şirketinizin süreç, teknoloji ve insan kaynağı faktörünü de değerlendirilerek kurumunuzun Yazılım Çözümlerine geçiş planı oluşturulur. 
 
Günümüzde pek çok kurumun, yeterli araştırma yapmadan Yazılım Projelerini hayata geçirmek istemeleri ve bilinçsiz başlayan projelerin maalesef başarısız sonuçlandığına tanık olduk. Yazılım Çözümlerine yönelik geçmişteki örneklere bakıldığında yapılan en büyük yanlış, Yazılım Kullanımına geçiş sürecinin doğru biçimde planlanmaması ve kurumun gerçek ihtiyaçlarının ön planda tutulmamasıdır. Her işletmenin sektör aynı bile olsa, birbirinden farklı iş süreçleri ve iş yapış şekilleri vardır. Dolayısıyla bu özelliklerin dikkate alınması, uygun bir geçiş hazırlığı yapılmadığı zaman Yazılım Projelerinin etkin olarak hayata geçirilmesi mümkün olmaz.
 
Bu ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıkan süreç danışmanlığı kavramı; şirketinizin yazılım kullanımına geçiş sürecinde yol gösterici ve doğru yatırımların yapılması için gereken faaliyetlere odaklanan kritik adımları içerir.
 
Süreç Adımları
 
Mevcut Durum Analizi: 
 
- İşletmenin mevcut durum analizi için toplantı ve dökümantasyon oluşturulması,
- Pazar ve sektör analizleri.
 
Gelecek Durum Analizi: 
 
- İş akış analizi, 
- İyileştirmeye açık alanların belirlenmesi ve raporlama,
- Süreçlerin tanımlanması, 
- Süreç sahiplerinin belirlenmesi,
- Potansiyel süreç performans göstergelerinin belirlenmesi,
- Kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi.
 
İyileştirme: 
 
- İyileştirme planlarının oluşturulması, 
- Süreç performansları ile kurumsal hedeflerin ilişkilendirilmesi, 
- Periyodik izleme ziyaretleri ve raporlama.